Α.Κ.Ε.Μ.

    Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών

 
 

 

 

 

 

 

 

   Σύλλογος > καταστατικό

 

 

Το "Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών" είναι νόμιμο σωματείο με έδρα την Τρίπολη. Το καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 128/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως. Καταχωρήθηκε στα βιβλία σωματείων με αύξοντα αριθμό 943.

       

 

        Το καταστατικό σε μορφή pdf  >>>>>>>


 

        Το καταστατικό σε μορφή html >>>>>>>

 
 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010-2013 Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών