Α.Κ.Ε.Μ.

    Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών

 
 

 

 

 

 

 

 

   Σύλλογος > σκοποί - μέσα

 

Α. Σκοποί
 1. Η συλλογή, διάσωση, συντήρηση και αξιοποίηση αρχειακού υλικού και αντικειμένων σχετικών με την εκπαίδευση και την παιδεία στην Αρκαδία με έμφαση στην παιδική ηλικία.

 2. Η προώθηση της έρευνας της ιστορίας της εκπαίδευσης στην Αρκαδία και η σύνδεση αυτής με τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα.

 3. Η στήριξη των προσπαθειών κατάρτισης, επιμόρφωσης και επιστημονικής αναζήτησης των μελών με παράλληλη δημιουργία εργαστηρίου εκπαιδευτικής πράξης και η ανάδειξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων.

Β. Μέσα - τρόποι - δράσεις για την πραγμάτωση των σκοπών
 1. Η ίδρυση μουσείου-ερευνητικού κέντρου (φυσικού ή/και ψηφιακού) της αρκαδικής εκπαιδευτικής ιστορίας και η σύνδεσή του με τα σχολεία του νομού σε μια προσπάθεια υποστήριξης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε σχέση με τους τομείς της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού. Για τη λειτουργία του μουσείου θα συνταχθεί εσωτερικός κανονισμός από το Σωματείο. Το αρμόδιο για το μουσείο μέλος θα προέρχεται από τα μέλη του Δ.Σ.

 2. Η πραγματοποίηση μελετών και εκπαιδευτικών ερευνών καθώς και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν σε πρόσωπα, γεγονότα και εκπαιδευτικά συστήματα της εκπαιδευτικής ιστορίας της Αρκαδίας.

 3. Η αναζήτηση και πειραματική παρουσίαση εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων και εποπτικών μέσων διδασκαλίας.

 4. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ιδιαιτέρως με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με άλλα πνευματικά ιδρύματα, με σχολεία, με συλλόγους ή ενώσεις εκπαιδευτικών και με άλλους επιστημονικούς ή πολιτιστικούς φορείς.

 5. Η οργάνωση κάθε είδους επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως διαλέξεων, συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, εκθέσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και άλλων.

 6. Η οργάνωση ειδικής βιβλιοθήκης.

 7. Η έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

 8. Η δημιουργία και η συντήρηση δικτυακού τόπου.

 9. Η αυτόνομη ή σε συνεργασία συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

 10. Γενικά, κάθε άλλο μέσο που θα κρίνει σκόπιμο και ωφέλιμο το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή η Γενική Συνέλευση.

 

Copyright © 2010-2013 Αρκαδικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών