Κεφάλαιο 1
 Ίδρυση-επωνυμία
 Σκοποί
 Μέσα
Κεφάλαιο 2 - Μέλη
 Γενικά
 Εγγραφή
 Διαγραφή
 Υποχρεώσεις
 Δικαιώματα
Κεφάλαιο 3 - Διαχείριση
 Πόροι
 Περιουσία
 Τράπεζες
 Υλικό μουσείου
Κεφάλαιο 4 - Διοίκηση
 Όργανα
 Αρμοδιότητες Γ.Σ.
 Σύγκληση Γ.Σ.
 Απαρτία Γ.Σ.
 Αποφάσεις Γ.Σ.
 Θέματα τακτικής Γ.Σ.
 Αρχαιρεσίες
 Εκλογικό σύστημα
 Συγκρότηση-θητεία Δ.Σ.
 Συνεδριάσεις Δ.Σ.
 Αρμοδιότητες Δ.Σ.
 Καθήκοντα μελών Δ.Σ.
 Τηρούμενα βιβλία
 Συγκρότηση-θητεία Ε.Ε.
 Αρμοδιότητες Ε.Ε.
Κεφάλαιο 5
 Διάλυση σωματείου
 Τροποποίηση καταστατικού
 Μεταβατική διάταξη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

του

ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

 

Άρθρο 1ο

Ίδρυση - επωνυμία - έδρα - σφραγίδα

 

 1. Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», με έδρα την Τρίπολη  του νομού Αρκαδίας.
 2. Έχει σφραγίδα με στρογγυλό σχήμα, που φέρει στη μέση λογότυπο, για το οποίο θα αποφασίσει το Δ.Σ. και θα εγκρίνει η Γ.Σ., ή τα αρχικά Α.Κ.Ε.Μ.  και στην περιφέρεια την επιγρα­φή «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» και το έτος ίδρυσης "2010".

 

Άρθρο 2ο

Σκοποί

 

 1. Η συλλογή, διάσωση, συντήρηση και αξιοποίηση αρχειακού υλικού και αντικειμένων σχετικών με την εκπαίδευση και την παιδεία στην Αρκαδία με έμφαση στην παιδική ηλικία.
 2. Η προώθηση της έρευνας της ιστορίας της εκπαίδευσης στην Αρκαδία και η σύνδεση αυτής με τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα.
 3. Η στήριξη των προσπαθειών κατάρτισης, επιμόρφωσης και επιστημονικής αναζήτησης των μελών με παράλληλη δημιουργία εργαστηρίου εκπαιδευτικής πράξης και η ανάδειξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων.

 

Άρθρο 3ο

Μέσα-Τρόποι-Δράσεις για την πραγμάτωση των σκοπών

 

 1. Η ίδρυση μουσείου-ερευνητικού κέντρου (φυσικού ή/και ψηφιακού) της αρκαδικής εκπαιδευτικής ιστορίας και η σύνδεσή του με τα σχολεία του νομού σε μια προσπάθεια υποστήριξης της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε σχέση με τους τομείς της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού. Για τη λειτουργία του μουσείου θα συνταχθεί εσωτερικός κανονισμός από το Σωματείο. Το αρμόδιο για το μουσείο μέλος θα προέρχεται από τα μέλη του Δ.Σ.
 2. Η πραγματοποίηση μελετών και εκπαιδευτικών ερευνών καθώς και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν σε πρόσωπα, γεγονότα και εκπαιδευτικά συστήματα της εκπαιδευτικής ιστορίας της Αρκαδίας.
 3. Η αναζήτηση και πειραματική παρουσίαση εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων και εποπτικών μέσων διδασκαλίας.
 4. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ιδιαιτέρως με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με άλλα πνευματικά ιδρύματα, με σχολεία, με συλλόγους ή ενώσεις εκπαιδευτικών και με άλλους επιστημονικούς ή πολιτιστικούς φορείς.
 5. Η οργάνωση κάθε είδους επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως διαλέξεων, συνεδρίων, συμποσίων,  ημερίδων, εκθέσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και άλλων.
 6. Η οργάνωση ειδικής βιβλιοθήκης.
 7. Η έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.
 8. Η δημιουργία και η συντήρηση δικτυακού τόπου.
 9. Η αυτόνομη ή σε συνεργασία συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
 10. Γενικά, κάθε άλλο μέσο που θα κρίνει σκόπιμο και ωφέλιμο το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή η Γενική Συνέλευση.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Άρθρο 4ο  

Μέλη

 

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα

 1. Τακτικά μέλη

Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των Δημόσιων Σχολείων ή Δημόσιων Ιδρυμάτων, εν ενεργεία με οποιαδήποτε σχέση ή συνταξιούχοι, που επιθυμούν να βοηθήσουν στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.

 1. Αρωγά μέλη

Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε ενήλικα άτομα, που επιθυμούν να βοηθήσουν στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.

 1. Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία και με προηγούμενη πρόταση του Δ.Σ., πρόσωπα που ενίσχυσαν ή ενισχύουν ηθικά και υλικά την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και γενικά πρόσφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στο Σωματείο.

Επίσης με την ίδια διαδικασία, ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη και όσοι έχουν προσφέρει στον επιστημονικό χώρο που συνδέεται με τους σκοπούς του Σωματείου.

 

Άρθρο 5ο  

Εγγραφή μελών

 

 1. Η εγγραφή τακτικού ή αρωγού μέλους γίνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Σωματείο, η οποία και συζητείται από το Δ.Σ.  στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή του. Η αίτηση του αρωγού μέλους θα πρέπει να προσυπογράφεται από δύο τακτικά μέλη.
 2. Εάν το Δ.Σ. αρνείται την εγγραφή τού νέου μέλους ή αν δεν του δοθεί απάντηση εντός δέκα (10) ημερών απ' τη συνεδρίασή του, το προς εγγραφή μέλος μπορεί να καταφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Αλλά η προσφυγή στη Γ.Σ. ή στο Δικαστήριο δεν αναστέλλει τις συνέπειες της απόφασης του Δ.Σ. μέχρι την ανάκλησή της από τη Γ.Σ. ή το Δικαστήριο. Η απόφαση της Γ.Σ. είναι δεσμευτική για το Δ.Σ.

 

Άρθρο 6ο  

Διαγραφή μελών

 

 1. Το Δ.Σ. με απόφασή του διαγράφει μέλος όταν τούτο:

·        το ζητήσει με αίτησή του προκειμένου να αποχωρήσει

·        δεν πληρώνει την ετήσια συνδρομή πάνω από 3 χρόνια.

 1. Η Γ.Σ. διαγράφει κάθε μέλος που έχει αποδειχθεί ότι ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. και εμποδίζει την πραγμάτωσή τους μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/5 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου προς τη Γ.Σ., η οποία αποφασίζει για τη διαγραφή με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. Πριν την απόφαση διαγραφής θα πρέπει να έχει γίνει έγγραφη σύσταση από το Δ.Σ. τουλάχιστον 6 μήνες και να του έχει δοθεί η ευκαιρία  να εκφράσει τις απόψεις του ενώπιον της Γ.Σ.
 2. Δεν γίνεται δεκτή αίτηση διαγραφής μέλους του Δ.Σ. προτού αυτό απαλλαγεί από κάθε διαχειριστική ευθύνη από τη Γ.Σ., ευθύνεται δε και μετά την αποχώρησή του για τις υποχρεώσεις, που έχει αναλάβει ως μέλος του Σωματείου.

 

Άρθρο 7ο  

Υποχρεώσεις μελών

 

 1. Όλα τα τακτικά και αρωγά μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν την τακτική ετήσια συνδρομή όπως και το δικαίωμα εγγραφής. Τα ποσά αυτά, τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικά για τα τακτικά και αρωγά μέλη, ορίζονται από τη Γ.Σ. Αρχικά, για όλα τα μέλη, το ποσό εγγραφής ορίζεται σε 5 € και η ετήσια συνδρομή σε 20 €.
 2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ. μπορεί να ζητηθεί από τα μέλη έκτακτη εισφορά για την αντιμετώπιση επειγόντων εξόδων και όταν το υπόλοιπο του ταμείου δεν επαρκεί για την κάλυψή τους.

 

Άρθρο 8ο  

Δικαιώματα μελών

 

 1. Τα τακτικά μέλη μπορούν να λαμβάνουν  μέρος στις Γ.Σ., να ελέγχουν τις πράξεις της διοικήσεως, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. και να ψηφίζουν στις συνελεύσεις για κάθε ζήτημα που τίθεται σε ψηφοφορία. Ακόμη δικαιούνται να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που επιδιώκεται απ’ το Σωματείο.
 2. Τα αρωγά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός από το δικαίωμα  να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. ή της Ε.Ε.
 3. Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου, μπορούν να παρακολουθούν τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων και να ομιλούν σ΄ αυτές, όμως δεν προσμετρώνται για την επίτευξη απαρτίας ούτε έχουν δικαίωμα ψήφου. Δεν υποχρεούνται στην καταβολή συνδρομών, ούτε έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Οικονομική διαχείριση-περιουσία

 

Άρθρο 9ο  

 

Η διαχειριστική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

Άρθρο 10ο

Πόροι

 

 1. Δικαιώματα εγγραφής των μελών.
 2. Τακτικές και έκτακτες εισφορές.
 3. Επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.
 4. Δωρεές - Κληροδοτήματα.
 5. Έσοδα από τη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας.
 6. Δικαιώματα εισόδου στο Μουσείο.
 7. Έσοδα από επιμορφωτικά προγράμματα, μελέτες, εκθέσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις.
 8. Έσοδα από εκδηλώσεις που οργανώνει το Σωματείο.
 9. Έσοδα από συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά προγράμματα
 10. Κάθε άλλη παροχή προς το Σωματείο, εφόσον αυτή δεν αντιβαίνει στους νόμους, την ηθική και τους σκοπούς του Σωματείου.

 

Άρθρο 11ο  

 

 1. Η περιουσία του Σωματείου δεν μπορεί να διατίθεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται στο καταστατικό.
 2. Οι δωρεές προς το Σωματείο γίνονται μόνο επωνύμως.
 3. Κληρονομιές καταλιπόμενες στο Σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.  Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Σωματείου, για ορισμένο σκοπό, τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Σωματείου, τυχόν δε πρόσοδοι, που προέρχονται από αυτές, διατίθενται σύμφωνα με τους όρους που τέθηκαν από το διαθέτη ή το δωρητή. 
 4. Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που είναι αντίθετες στους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές.
 5. Για αποδοχή δωρεών, χορηγιών και αγοραπωλησιών κινητής ή ακίνητης περιουσίας μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ απαιτείται η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 
 6.  Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να σημαίνει την ανάμειξή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση.  Τα πάσης φύσεως έσοδα διατίθενται για τους σκοπούς του Σωματείου.

 

Άρθρο 12ο  

Συναλλαγές με Τράπεζες

 

 1. Ο ταμίας έχει υποχρέωση να καταθέτει στο όνομα του Σωματείου, στην Τράπεζα στην οποία τηρεί λογαριασμό το Σωματείο, το ταμειακό υπόλοιπο, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.
 2. Αναλήψεις από την Τράπεζα μπορεί να κάνει ο ταμίας ή οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., κατόπιν πάγιας εξουσιοδότησης του Δ.Σ., μεμονωμένα ή από κοινού ανάλογα με το ποσό ανάληψης ως εξής:
  • μέχρι το ποσό των 2.000 ευρώ ανά ημέρα απαιτείται η παρουσία ενός μέλους
  • για ποσό μεγαλύτερο των 2.000 ευρώ απαιτείται η παρουσία δύο μελών.
 1. Τα όρια των ποσών μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση της Γ.Σ.

 

Άρθρο 13ο  

Υλικό μουσείου

 

 1. Προς πραγμάτωση των σκοπών του το Σωματείο θα συλλέγει υλικό με στόχο τη δημιουργία μουσείου της αρκαδικής εκπαιδευτικής ιστορίας. Το υλικό αυτό θα αναζητήσει σε καταργημένα σχολεία, συλλογές ιδιωτών ή θα προβεί σε αγορά από παλαιοπωλεία, ιδιώτες κλπ. Επίσης μπορεί να προμηθευτεί από λειτουργούντα σχολεία υλικό που δεν χρησιμοποιείται και είναι προς καταστροφή. Για το σκοπό αυτό θα συντάσσει πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής όπου θα καταγράφονται και οι ειδικοί όροι παραχώρησης, δωρεάς ή δανεισμού. Η συλλογή μπορεί να εμπλουτιστεί και με αντίγραφα φωτογραφιών, τίτλων προόδου, βιβλίων κλπ. Όλο το υλικό θα καταγράφεται στο βιβλίο υλικού του μουσείου με λεπτομερή περιγραφή.
 2. Αν δεν επιτευχθεί ο στόχος του Σωματείου, για ίδρυση φυσικού ή ψηφιακού μουσείου, το υλικό, που έχει συλλεχθεί, θα επιστραφεί στους προκατόχους του. Γι’ αυτό που είχε αγοραστεί θα αποφασίσει η Γ.Σ.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Όργανα διοίκησης-τρόπος λειτουργίας τους

 

Άρθρο 14ο  

Όργανα του Σωματείου

 

 1. Η  Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.).
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

 

Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Άρθρο 15ο  

Αρμοδιότητες Γ.Σ.

 

Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση. Έχει την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα του Σωματείου και ειδικότερα:

 1. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
 2. Ελέγχει τα  όργανα και απαλλάσσει αυτά και τα μέλη τους από τα καθήκοντά τους.
 3. Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό των εργασιών του Δ.Σ., τον ισολογισμό της ταμειακής διαχείρισης και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 4. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επόμενης περιόδου.
 5. Αποφασίζει σε κάθε περίπτωση προσφυγής για την εγγραφή ή διαγραφή μέλους.
 6. Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση  του Σωματείου.
 7. Εκλέγει τον Πρόεδρο, που διευθύνει τις εργασίες της,  και τον Γραμματέα σε κάθε τακτική και έκτακτη Γ.Σ.

 

Άρθρο 16ο  

Σύγκληση Γ.Σ.

 

 1. Η Γ.Σ. συγκαλείται απ' το Δ.Σ. τακτικά μία φορά το χρόνο, στις αρχές του έτους, και έκτακτα όταν το Δ.Σ. το κρίνει αναγκαίο με πρότασή του ή αν το ζητήσει το 1/5 των τακτοποιημένων ταμειακά μελών του Σωματείου. Στην αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται τα θέματα, που προτείνονται για συζήτηση.  Σ’ αυτή την περίπτωση το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε είκοσι (20) το αργότερο ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. αρνηθεί ή αδρανήσει να συγκαλέσει την έκτακτη  Γ.Σ.  τότε τα μέλη συγκαλούν εκείνα τη συνέλευση κατά το Νόμο.
 2. Η Γ.Σ. μπορεί να πραγματοποιείται και διαδικτυακά με την αξιοποίηση κάθε φορά της πιο σύγχρονης τεχνολογίας.
 3. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιήσει τη σύγκληση της Γ.Σ. σε όλα τα μέλη 5 μέρες τουλάχιστον πριν από την πραγματοποίησή της με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο της συνεδρίασης. Θέματα που δεν αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη συζητούνται αν το ζητήσει το ήμισυ των παρόντων μελών. Η γνωστοποίηση της Γ.Σ. στα μέλη μπορεί να γίνει με γραπτές προσκλήσεις, με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Σωματείου, με δημοσίευση στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου, τηλεφωνικά, με e-mail ή με SMS. Το Δ.Σ. αποφασίζει κάθε φορά πώς θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. και πώς θα γίνει η γνωστοποίησή της στα μέλη.  

 

 

Άρθρο 17ο

Απαρτία Γ.Σ.

 

 1. Για την απαρτία της Γ.Σ. απαιτείται η φυσική ή διαδικτυακή παρουσία του 1/2 συν ένα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται όταν έχουν καταβάλει τη συνδρομή του προηγούμενου έτους.
 2. Αν δεν συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μελών τότε η Γ.Σ. γίνεται, με τον ίδιο τρόπο, τα ίδια θέματα, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με την παρουσία οσωνδήποτε ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

 

Άρθρο 18ο

Αποφάσεις Γ.Σ.

 

 1. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 συν 1), των παρόντων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
 2. Σε περίπτωση ισοψηφίας, όταν πρόκειται για εκλογή προσώπων γίνεται κλήρωση και με την παρουσία των ενδιαφερομένων.
 3. Η ψηφοφορία στη Γ.Σ. είναι φανερή. Σε προσωπικά όμως ή σοβαρά ζητήματα είναι πάντοτε μυστική και διεξάγεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Για τη σοβαρότητα του θέματος και την ανάγκη μυστικής ψηφοφορίας αποφασίζει το Προεδρείο της Γ.Σ. Στο τέλος κάθε συζήτησης το Προεδρείο συντάσσει σχετική πράξη.
 4. Διαδικτυακά η φανερή ψηφοφορία μπορεί να γίνεται με SMS ή με ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, όπου θα διασφαλίζεται η μοναδικότητα της ψήφου μέσα από το επίσημο site του Σωματείου ή με e-mail. Η μυστική ψηφοφορία διαδικτυακά θα γίνεται με κατάλληλη εφαρμογή η οποία θα πρέπει να έχει εγκριθεί από τα 4/5 των παρόντων μελών της Γ.Σ. στην οποία θα γίνει η παρουσίαση και η οποία θα εξασφαλίζει την μυστικότητα, την μοναδικότητα, την αξιοπιστία, την ακρίβεια και την ασφάλεια.

 

Άρθρο 19ο

Θέματα τακτικής Γ.Σ.

 

 1. Απολογισμός των εργασιών του Δ.Σ.
 2. Ισολογισμός ταμειακής διαχείρισης προηγούμενου έτους.
 3. Απολογισμός Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 4. Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της επόμενης περιόδου, που καταρτίζει το Δ.Σ.
 5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της Ε.Ε.
 6. Η εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
 7. Άλλα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη ή που θα συμπεριληφθούν σ' αυτήν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ.3.

 

Άρθρο 20ο

Αρχαιρεσίες

 

1.      Κάθε δεύτερο χρόνο στην τακτική Γ.Σ. γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου.

2.      Πριν απ' τη διενέργεια των αρχαιρεσιών η Γ.Σ. εκλέγει με φανερή ψηφοφορία τον πρόεδρο και δύο μέλη, τα οποία αποτελούν την  Εφορευτική Επιτροπή, η οποία φροντίζει για  τη νόμιμη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και την τήρηση της τάξης. Αποφασίζει για κάθε ένσταση που υποβάλλεται και τηρεί τους εκλογικούς καταλόγους.

3.      Οι αρχαιρεσίες μπορεί να μην πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την τακτική Γ.Σ. αλλά σε χρόνο και με τρόπο που θα αποφασίσει αυτή, όχι όμως πέραν των επτά ημερών. Σ΄ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ενημερωθούν εκ νέου όλα τα τακτικά μέλη. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία είτε αυτοπροσώπως είτε δια αλληλογραφίας είτε διαδικτυακά. Τη διαδικασία της ψηφοφορίας για τη διασφάλιση της μυστικότητας στην επιστολική ψήφο θα καθορίζει κάθε φορά το Δ.Σ.

4.      Υποψήφιος για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι μέλος και της Εφορευτικής Επιτροπής.

5.      Αιτήσεις για υποψηφιότητες Δ.Σ. και  Ε.Ε. γίνονται δεκτές απ' το Δ.Σ. υποχρεωτικά μέχρι δύο (2) ημέρες πριν απ' τις αρχαιρεσίες (δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε η ημέρα υποβολής των αιτήσεων, ούτε η ημέρα των αρχαιρεσιών). Οι υποψήφιοι αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο  κατά αλφαβητική σειρά και σε χωριστές ζώνες, πρώτα  για το Δ.Σ και μετά  για την Ε.Ε.  

 

Άρθρο 21ο

Εκλογικό σύστημα

 

 1. Η εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε. γίνεται με μυστική ψηφοφορία, αφού πρώτα η εφορευτική επιτροπή ελέγξει τις υποψηφιότητες και σφραγίσει την κάλπη. Κάθε ψηφοφόρος βάζει μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και μέχρι δύο (2) για την Ε.Ε. Η ψηφοφορία μπορεί να διαρκέσει μέχρι πέντε ώρες, ποτέ, όμως μετά τις 10 το βράδυ. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η αποσφράγιση της κάλπης, η διαλογή και η καταμέτρηση των ψήφων. Όσα ψηφοδέλτια έχουν περισσότερους σταυρούς ακυρώνονται..
 2. Εκλέγονται: α) για το Δ.Σ. πέντε (5) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και β) για την Ε.Ε. τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, αυτά που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς απ' το εκλογικό σώμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
 3. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, που υπογράφεται και απ' τα τρία μέλη και παραδίδεται μαζί με το εκλογικό υλικό στον πρόεδρο του Δ.Σ. με την υποχρέωση να φυλαχτεί μέχρι το πέρας της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά των αρχαιρεσιών στο αρμόδιο Δικαστήριο.

 

 

Β’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Άρθρο 22ο

Συγκρότηση και θητεία

 

 1. Το Δ.Σ. αποτελείται από πέντε (5) μέλη τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά.
 2. Εκλέγεται κάθε δεύτερο χρόνο από την τακτική Γ.Σ.
 3. Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει απ' τα μέλη του σε  μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Υπεύθυνο Υλικού.
 4. Για το σκοπό αυτό συνεδριάζει μέσα σε 10 ημέρες απ' την ημέρα της εκλογής του και συγκαλείται απ' αυτόν που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης ο οποίος και προεδρεύει.
 5. Αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε σώμα το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει απ’ το παλιό, παρουσία της νέας Ε.Ε. το αρχείο, τη σφραγίδα και την περιουσία του Σωματείου, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
 6. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής, τιμητική και άμισθη. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. που θα εκλεχθεί αμέσως μετά την πρώτη Γ.Σ. που θα συγκληθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την απόκτηση νομικής προσωπικότητας του Σωματείου θα διαρκέσει κατ’ εξαίρεση έως την τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί το έτος 2013. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η πρώτη τακτική γενική συνέλευση που θα συγκληθεί στις αρχές του έτους 2011 δε θα είναι εκλογική.

 

Άρθρο 23ο

Συνεδριάσεις – απαρτία – λήψη αποφάσεων

 

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν υπάρχει λόγος, πράγμα που το κρίνει ο πρόεδρος ή εφόσον το ζητήσουν δύο (2) μέλη του με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία θα αναφέρονται και τα θέματα της συζήτησης. Αν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη, που υπέγραψαν την αίτηση. Η συνεδρίαση είναι δυνατόν να γίνεται και διαδικτυακά με την αξιοποίηση κάθε φορά της πιο σύγχρονης τεχνολογίας.
 2. Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου χωρίς, όμως, δικαίωμα λόγου και ψήφου.
 3. Απαρτία υπάρχει με την παρουσία  τριών (3) μελών του.
 4. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται η διαδικασία με μυστική ψηφοφορία μέχρι τρεις φορές. Αν τελικά δεν υπάρξει πλειοψηφία αναβάλλεται η συνεδρίαση.
 5. Η ψηφοφορία για προσωπικά θέματα είναι πάντα μυστική.
 6. Τα μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του διαγράφονται απ' αυτό με σχετική απόφασή του.
 7. Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής μελών του Δ.Σ. καλούνται απ' τον πρόεδρο με τη σειρά επιτυχίας τους τα αναπληρωματικά μέλη. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη συγκαλείται εκτάκτως η Γ.Σ. από τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. με αποκλειστικό θέμα αρχαιρεσίες για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων στο Δ.Σ. Το Δ.Σ. δεν μπορεί να λειτουργήσει με λιγότερα από 4 μέλη. Όταν λείπουν από τη Διοίκηση όλα τα μέλη ή όσα χρειάζονται για τη συμπλήρωση απαρτίας, κάθε μέλος του Σωματείου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Πρωτοδικείο το διορισμό προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με το νόμο. 

 

Άρθρο 24ο

Αρμοδιότητες Δ.Σ.

 

 1. Η πιστή εφαρμογή των όρων του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
 2. Η διοίκηση του Σωματείου και η διαχείριση της περιουσίας του.
 3. Η σύγκληση  της Γ.Σ. και ο καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 4. Η πρόταση για αύξηση ή μείωση του ποσού εγγραφής και συνδρομής των μελών του Σωματείου.
 5. Ο καταρτισμός του προϋπολογισμού και του απολογισμού.
 6. Η εγγραφή και διαγραφή μελών μέσα στο καταστατικό πλαίσιο.
 7. Η κατάρτιση ή τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Σωματείου που θα εγκρίνει η Γ.Σ.
 8. Η ανάθεση καθηκόντων σε μέλη του Σωματείου για συγκεκριμένες δραστηριότητες.

 

Άρθρο 25ο

Καθήκοντα μελών Δ.Σ.

 

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καταρτίζοντας την ημερήσια διάταξη τούτων, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων και συνεδριάσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ., καταρτίζει με το Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των Γ.Σ., φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, εκπροσωπεί αυτό σε οποιαδήποτε υπόθεσή του δικαστικώς ή εξωδίκως και ενώπιον πάσης αρχής, υπογράφει τα έγγραφα, τα χρηματικά εντάλματα με τη σύμπραξη του Γενικού Γραμματέα, τα διαχειριστικά έγγραφα και τις Τραπεζικές επιταγές.

 

Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται και έχει, τότε, τα ίδια δικαιώματα μ' αυτόν. Είναι υπεύθυνος για τα οργανωτικά θέματα του Σωματείου. Επιμελείται την οργάνωση των συνεδρίων, των διαλέξεων και γενικά όλων των εκδηλώσεων. Φροντίζει για το περιεχόμενο και τη δομή της επίσημης ιστοσελίδας του Σωματείου. Συντονίζει τις διαδικτυακές συνελεύσεις και όλες τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.

 

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου και κρατάει υπεύθυνα όλα τα βιβλία. Γενικά  διεξάγει όλη τη γραφική υπηρεσία, τηρεί το μητρώο μελών, γράφει  τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., υπογράφει όλα τα ανωτέρω έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων. Φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου.

 

Ταμίας

Ο Ταμίας έχει την επιμέλεια, εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών του Σωματείου. Εισπράττει με αποδείξεις, που φέρνουν την υπογραφή του και τη σφραγίδα του Σωματείου, τις ετήσιες εισφορές των μελών και κάθε άλλο έσοδο από τα μέλη. Τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει  με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης. Ο Ταμίας πραγματοποιεί όλες τις δαπάνες μετά από έγκριση του Δ.Σ. και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο τις Τραπεζικές επιταγές οι οποίες σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Σωματείου. Επίσης συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και ισολογισμό και τον υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. Όταν ο ταμίας απουσιάζει, αναπληρώνεται από ένα εκ των μελών του Δ.Σ., που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

 

Υπεύθυνος Υλικού

Ο Υπεύθυνος Υλικού έχει τη συνολική εποπτεία της περιουσίας του Σωματείου καθώς και της συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης του υλικού που προορίζεται για το μουσείο αρκαδικής εκπαιδευτικής ιστορίας. Μεριμνά για τη συντήρηση και τη διαφύλαξή του. Τηρεί το βιβλίο περιουσίας και το βιβλίο υλικού μουσείου με λεπτομερή περιγραφή του κάθε αντικειμένου. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο το πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού ή το παραχωρητήριο.

 

Άρθρο 26ο

Τηρούμενα βιβλία

 

Το Δ.Σ. και η Ε.Ε. οφείλουν να τηρούν τα παρακάτω βιβλία, μερικά από τα οποία ενδέχεται να αντικατασταθούν ηλεκτρονικά.

1.      Βιβλίο πράξεων Γ.Σ.

2.      Βιβλίο πράξεων Δ.Σ.

3.      Βιβλίο πράξεων Ε.Ε.

4.      Βιβλίο κωδικοποιημένων αποφάσεων Γ.Σ. και Δ.Σ.

5.      Βιβλίο Μητρώου μελών.

6.      Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

7.      Βιβλίο παράδοσης και παραλαβής.

8.      Βιβλίο εσόδων-εξόδων.

9.      Βιβλίο υλικού για το μουσείο.

10.  Βιβλίο περιουσίας.

 

 

Γ’ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Άρθρο 27ο

Συγκρότηση και θητεία

 

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά.
 2. Εκλέγεται κάθε δύο χρόνια μαζί με το Δ.Σ. με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες εκλογικές διατάξεις.
 3. Η θητεία των μελών της Ε.Ε. είναι διετής, τιμητική και άμισθη.
 4. Το μέλος της Ε.Ε. που πλειοψήφησε στις εκλογές συγκαλεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες τα μέλη της Ε.Ε. που εκλέχτηκαν σε συνεδρίαση για να εκλέξουν ανάμεσά τους τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.
 5. Αν παραιτηθεί τακτικό μέλος της Ε.Ε. αναπληρώνεται απ' το πρώτο αναπληρωματικό.
 6. Η Ε.Ε. έχει απαρτία αν παρευρίσκονται δύο (2) μέλη της.

 

Άρθρο 28ο

Αρμοδιότητες Ε.Ε.

 

 1. Η Ε.Ε. εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του ταμία, ιδιαίτερα δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ. Έχει το δικαίωμα να ζητάει οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου και να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου.
 2. Συντάσσει έκθεση που την υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. για την οικονομική και διοικητική διαχείριση του Δ.Σ..
 3. Μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. των  μελών, αν κατά τον έλεγχό της διαπιστώσει σοβαρές διαχειριστικές ανωμαλίες ή παρατυπίες του Δ.Σ., από τις οποίες προκύπτει σοβαρός κίνδυνος για τα συμφέροντα του Σωματείου.
 4. Παρευρίσκεται στην παράδοση και παραλαβή του ταμείου μεταξύ παλαιού και νέου Δ.Σ. και υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο.
 5. Κρατάει βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρίζονται τα πρακτικά των αποφάσεών της, όταν κάνει διαχειριστικό έλεγχο ή συντάσσει έκθεση για τη Γ.Σ.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

 

Άρθρο 29ο

Διάλυση Σωματείου

 

Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία έχει συνέλθει αποκλειστικά με αυτό το θέμα ημερήσιας διάταξης με αυξημένη απαρτία 2/3 των τακτοποιημένων ταμειακώς τακτικών μελών του Σωματείου και λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών της. Επίσης το Σωματείο διαλύεται όταν τα τακτικά μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα ή εάν συντρέξουν οι λόγοι που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου.

Παράλληλα με τη διάλυση του Σωματείου η ίδια Γ.Σ. αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του.

 

 

 

Άρθρο 30ο

Τροποποίηση Καταστατικού

 

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όπου απαιτείται απαρτία 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου. Η απόφαση τροποποίησης λαμβάνεται από την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

 

Άρθρο 31ο

Μεταβατική διάταξη

 

Η Προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου, η οποία θα διοικήσει το Σωματείο μέχρι τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα λάβουν χώρα μέσα σε τέσσερις (4) το αργότερο μήνες από την εγγραφή του Σωματείου στο βιβλίο Σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Τρίπολης, είναι πενταμελής και αποτελείται από τους:

Παπαδόπουλο Διονύσιο του Γεωργίου ως πρόεδρο, Θεοδωρόπουλο Χρήστο του Λάμπρου ως αντιπρόεδρο, Ζαχαροπούλου Αγγελική του Ιωάννη ως γενική γραμματέα, Ψαθά Δημήτριο του Αθανασίου ως ταμία και Κωτσιόπουλο Δημήτριο του Σωτηρίου ως υπεύθυνο υλικού.

 

Άρθρο 32ο

 

Για τα θέματα που δεν προβλέπονται από το καταστατικό και δεν υπάρχει απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και λοιπών σχετικών Νόμων περί Σωματείων.

 

Άρθρο 33ο

 

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 33 άρθρα, ψηφίστηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών του μελών, εγκρίθηκε, σήμερα 28 του μηνός Απριλίου του έτους 2010 από τους ιδρυτές του και θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία που εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο Τρίπολης θα δημοσιευθεί στα βιβλία Σωματείων που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Τρίπολης.

 

Τρίπολη 28 Απριλίου 2010

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

...